Общи условия за организирано туристическо пътуване/пакет СЕЙФ ТРАВЕЛ ЕООД

 1. ЗАПИСВАНЕ

1.1. Резервирането на организирано пътуване е възможно да се осъществи по телефон,имейл,или чрез туристическия агент в страната или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА.

1.2. Валидна е тази резервация, за която има потвърждение от страна на ОРГАНИЗАТОРА, сключен договор за организирано туристическо пътуване и плащане минимум  30 % от стойността на основния пакет за автобусни екскурзии  и 50% от стойността на основния пакет за самолетни екскурзии.

 1. ВИЗИ

2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 80 от ЗТ.

 1. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.

3.1. Заплащането на сумите по договора се извършва в лева по фиксинга на БНБ (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в чужда валута) – в брой, в офиса на фирмата в гр. Бургас,ул.Дунав-5, или с платежно нареждане /вносна бележка в банковата сметка на фирмата

Първа Инвестиционна Банка АД,

IBAN – BG50FINV91501017038406, BIC FINVBGSF

3.2. Срок и начин на плащане на общата цена – резервацията се счита за валидна само след заплащане на депозит в размер на 30% за един турист за автобусни програми и 50% за един турист за самолетни програми.Потребителят внася депозита в момента на подписването на  Договор за организирано пътуване.

Остатъкът от сумата се заплаща, съобразно условията на конкретната програма, но не по-късно от 31 дни преди датата на отпътуване.При записване за пътуване в „последния момент“,сумата се внася 100% при подписване на договора.

3.3. Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените промоционални дати.

3.4. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се заплащат до съответната дата по стандартни цени.

3.5. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка е до 68 (шестдесет и осем) дни преди датата на пътуването,само при условия на неиздаден билет,некапарирана и потребена услуга/ предплащане на резервация,настаняване,транспорт и др/.

3.6. Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 30 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини: при увеличаване на стойността на транспортните разходи, в т.ч. на горивото; увеличаване на размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора – летищни, пристанищни и други такси; промяна на обменните валутни курсове, относими към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

Ред и начин на преизчисляване на цената: Пакетната цената се увеличава с увеличението на цената на транспортните разходи, в т.ч. на горивото; увеличението на размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора – летищни, пристанищни и други такси и/или с увеличението на обменните валутни курсове в зависимост от съответната причина за увеличението.

3.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.3.6. от настоящите Общи условия, но не по-късно от 10 /дни/ преди началната дата на пътуването.

3.8. В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

 • да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея, като заплати дължимата сума;
 • да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

3.9. В случай на отказ от пътуването по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ в 14-30 дневен срок от датата, на която ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил уведомлението за отказ, получава връщане на платените суми/.При наличие на форсмажор се прилага действащата нормативна уредба.

3.10.Екскурзиите се провеждат при определен минимален брой туристи, който е посочен към програмата на пътуване конкретно./30-120 дущи/. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определен минимален брой туристи за провеждане на програмата: до 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет с продължителност по-голяма от 6 дни; до 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет с продължителност от 2 до 6 дни; до 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет с продължителност по-малка от два дни. ОРГАНИЗАТОРЪТ възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на резервацията.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

4.1.1 да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.1.2. да предостави възможност за сключване на застраховка „медицински разходи при болест и злополука” на ПОТРЕБИТЕЛЯ от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътуванията извън страната,която покрива възникнали медицински разноски от злополука или акутно заболяване.

При пътуване със собствен транспорт, Потребителят е длъжен да се застрахова за своя сметка. В този случай Туроператорът не носи отговорност, ако Потребителя няма валидна медицинска застраховка., покриваща разходите за лечение в чужбина.

4.1.3. по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане да го застрахова за други рискове по време на пътуването.

4.1.4. Потребители навършили 70 години се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки Потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

4.1.5. Потребители навършили 80 години и над тази възраст следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане при Застраховател, посочен от Туроператора.

4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения.Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ/касов ордер или извлечение за банково плащане/.

4.2.1. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния размер на общата цена на пътуването, депозитът /30% за автобусните и 50% за самолетните пътувания/ не се връща,ако няма постигнато споразумение между двете страни.

4.2.2. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил пълният размер на общата цена на пътуването или откаже да изпълни сключен договор,поради причина, която може да бъде вменена като негова вина, той дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка, до размер на внесеният от ПОТРЕБИТЕЛЯ депозит.

4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 97, ал. 1 от ЗТ със застрахователна компания

ЗД „ЕВРОИНС” АД, застрахователна полица № 03700100002271/21.09.2019г

4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

4.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

 • при пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България.
 • ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни с пътуването му в чужбина (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
 • да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
 • да спазва законите на страната, за която пътува.

4.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 60 работни дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за пътуването, без да се дължат неустойки и обезщетения за тази промяна.

4.8.1. За прехвърляне на права и задължения по Договора след срока, предвиден в т. 4.8. се дължи неустойка:

 • от 59 до 15 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на депозита.
 • от 14 до 0 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването.

4.8.2. В тези случаи Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

4.8.3. При ранни записвания Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице и да сменя датата на пътуването.В този случай,пари за ранно записване не се възстановяват.

4.8.4. При определени пакети, при които самолетния билет се закупува на цени и при условия, които не позволяват промяна на Потребителя, или смяна на датата на пътуването, Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице и да сменя датата на пътуването.

 1. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

5.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници – 30 човека или ако отмяната се дължи на непреодолима сила, като срока на уведомлението за ненабрания минимум е описан в 3.10.7-20 дни преди датата на пътуването.В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети,стойността на самите билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ или при отказ на компетентните органи да издадат виза или друг необходим документ на същия, необходим за осъществяване на пътуването.

5.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

 • Потребителя
 • действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
 • непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им-форсмажор, отменен полет,природни бедствия,политически събития и прояви и т.н.В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на допълнителни обезщетения.

5.5. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

 • Потребителят сам отговаря за валидността на документите, които ще използва при пътуването си /лична карта, задграничен паспорт, и др./.
 • Потребителят трябва да се консултира с Туроператора за необходимия срок, оставащ до изтичане на срока на валидност на документите, в който същите са валидни за съответната държава, като Туроператорът не носи отговорност, в случай, че Потребителят не е бил допуснат в съответната държава, поради изтекъл срок на документите, или поради недостатъчен такъв до изтичането им, в случай, че Потребителят не се е консултирал с него.

5.6. Ако ТУРОПЕРАТОРА направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 3-7 дни преди началната дата на пътуването и да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 89 от Закона за туризма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването/ако позволява този срок/. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.

5.7. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.

5.8. В случаите, посочени в т. 5.6., ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора без да дължи неустойка, обезщетение и такса за прекратяване на Договора,като има право да избира една от следните възможности:

 • Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
 • Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване,при нормални условия различни от форсмажор,когато е в сила такъв
 • Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 14-30 дневен срок от датата, на която ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил уведомлението за отказ.*При непредвидени от Туроператора други настъпили условия – анулация на посещения,билети и др.които независят от Туроператора,срокът се договаря с Потребителя. При настъпили условия на пандемия и форсмажор-непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора, контрагентите му или авиопревозвача, при добросъвестно изпълнение на техните задължения се предоговарят между двете страни със споразумение и се прилага действаща нормативна уредба при тези условия.

5.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

Таксата прекратяване, съгласно изискванията на ЗТ, е обоснована, подходяща и се формира по следния начин: в нея се калкулират разходите, направени от Организатора към дадения момент във връзка с туристически пакет, предмет на настоящия договор, които включват: настаняване, самолетен билет, транспорт, трансфери, изхранване, екскурзоводско обслужване, придружаване на туристите, пощенски разходи, административни, организационни и офисни разходи, разходи по комуникация с партньори, банкови разходи, съконтрагенти, други разходи, произтичащи от намаляване на броя на клиентите, участващи в поемането на общите разходи, включени в туристическия пакет.

*Такса прекратяване на Договора не се дължи,при отказ от 3 дни след подписване на Договора за пътуване,само при условие,че остават 68 дни до датата на пътуване.

За всички останали случай се удържа такса-прекратяване на Договора в размер на 50,00 лв за автобусни пътувания и 100,00 лв за самолетни пътувания.

*При организирани пътувания с автобус, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже в период по-малък от 65 дни от датата на отпътуване, дължи неустойка, както следва:
от 64 до 35 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 30 % от цената на човек;
от 34 до 15 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 50 % от цената на човек;
от 14 до 08 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 75%  от цената на човек;
от 07 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 100 % от цената на човек.
*При организирани пътувания със самолет, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже в период по-малък от 65 дни от датата на отпътуване, дължи неустойка, както следва:
от 64 до 45 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 50 % от цената на човек;
от 45 до 31 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 75 % от цената на човек;
от 30 преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 100 % от цената на човек. 

*В горепосочените размери на неустойка се включва и цената на такса прекратяване на Договора за пакет.

5.10. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 5.9., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил. Препоръчва се на всеки клиент сключването на застраховка „Отмяна на пътуване“.    

5.11. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка /екскурзия/ през времетраенето й по свое желание и причини,независещи от ТУРОПЕРАТОРА, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

5.12. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.

5.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги преди и по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според държавен служител, клиент, контрагент или друго оторизирано от ОРГАНИЗАТОРА лице, причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или контрагенти на ОРГАНИЗАТОРА.
5.14. При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и не се възстановяват средства за услугите, които не са консумирани.
5.15.. При отпътуване за друг град или място, където следва да се нощувка, закъснели туристи се изчакват до 15 /петнадесет/ минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
5.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. Проявата, причинила анулацията, се документира с протокол, подписан от присъстващи на място 2 служебни лица и/или туристи.

5.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесени щети в местата за настаняване, хранене и превоз.
5.18. При организирани пътувания с автобус ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се яви на мястото на отпътуване 15 /петнадесет/ минути преди посочения час на отпътуване за маркиране на багажа. Нечекиран багаж  не се качва в автобуса.
5.19. При организирани пътувания със самолет ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се яви на мястото на отпътуване 120 /сто и двадесет/ минути преди посочения час на отпътуване за маркиране и чекиране на багажа за полета със самолет.

5.20.Потребители, които ще пътуват до страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, са длъжни да се осведомят и да преминат съответната профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

6.ДЕКЛАРАЦИИ

6.1. Потребителят декларира, че е информиран и се съгласява данните, свързани с него, които се събират и обработват от Организатора, да бъдат обработвани за целите, предвидени в този договор и действащото законодателство, както самостоятелно от Организатора, така и от трети лица, действащи в рамките на договoрни отношения с Организатора (служители, търговски партньори и представители, партньори и други подизпълнители), освен в случаите, в които императивни норми на закона изрично забраняват даването на такова съгласие от потребителите.

6.2. Потребителят декларира, че, в случай че е на възраст под 16 г., съгласието от предходната точка на настоящия договор се дава от долуподписания, носещ родителска отговорност;

6.3. Потребителят декларира, че е уведомен и съгласен, че във връзка с изпълнението на настоящия договор, Организаторът осъществява съвместни дейности по осигуряване на туристическия продукт по места на посещения. Потребителят се съгласява, че при посещение на обекти, намиращи се в страни извън ЕС/ЕИО, изброени данните му, според целта, могат да бъдат предавани за обработка на съответния партньор. При поискване потребителят може да получи информация за съответния партньор.

6.4. Потребителят декларира, че е запознат с предварителната информация за туристическата услуга, предмет на този договор и със своите права по смисъла на чл. 82 от ЗТ.

6.5. Потребителят декларира, че му е предоставен сертификат, удостоверяващ сключена застраховка по чл. 97 от ЗТ.
I7.6. Потребителят декларира, че е информиран за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява от свое име и от името на придружаващите го лица, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема!!!

 1. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи условия и Договора за организирано туристическо пътуване с обща цена се решават по взаимно съгласие на страните и удостоверяват писменно. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд, съгласно разпоредбите на ГПК,ТЗ и изрично договореното между страните с Договора.

7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

7.3. В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно устна или писмено оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 7 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен протокол, съставен и подписан от присъстващи на място 2 служебни лица, при спазване изброените по-долу условия:

7.4. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

7.5. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в РБългария, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

7.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

МОЛЯ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И СЪС СТАНДАРТНИЯ ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ стандартен формуляр по директива   

*КЛИЕНТИ, КОИТО ИМАТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ВАУЧЕР, МОЖАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ВАУЧЕР